Impored Seafoods

SL. No. Fish Name Scientific Name
1 White Chakori
2 Hilsha Tenualosa ilisha
3 White Pomfret Pampus argenteus
4 Silver Pomfret Pampus argenteus
5 Telapia Oreochromis nilotieus